Τροποποιήσεις Συγκρότησης Οργάνων Γονεϊκού Κινήματος

Στο ΦΕΚ Α’159/6-9-2016, δημοσιεύθηκε ο ν. 4415, με θέμα «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.».  Στο άρθρο 51 του νόμου, με θέμα «Οργανώσεις γονέων», γίνονται τροποποιήσεις του ν. 1566/1985 (όπως αυτός είχε τροποποιηθεί) όσον αφορά την συγκρότηση των οργάνων του γονεϊκού κινήματος από Ένωση Γονέων και πάνω. Παρακάτω δίνονται τα άρθρα που αλλάζουν. Αναλυτικά.