ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Το Συνέδριο της ΑΣΓΜΕ, που έγινε στις 6/7/2008, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κωδικοποίηση των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων των γονέων, παίρνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 1566/85, του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 και της υπουργικής απόφασης Δ4/662/23.12.98, καθώς και το Καταστατικό της ΑΣΓΜΕ. Αναλυτικά.