Διανύουμε το δεύτερο έτος της θητείας μας ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των δημόσιων σχολείων Δήμου Παλλήνης, Γέρακα, Ανθούσας και με λύπη μας διαπιστώνουμε τη συνεχιζόμενη άρνηση της Δημοτικής αρχής να συνεργαστεί με τους συλλογικούς φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αγνοούνται συστηματικά και δεν απαντώνται οι επιστολές, προτάσεις και αιτήματα που απευθύνουμε στη Δημοτική αρχή. Με απόφαση Δημάρχου δεν συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, όπως προβλέπεται από τον νόμο και λειτουργεί σε όλους τους άλλους Δήμους της χώρας για να αντιμετωπίζει συνολικά και με διαφάνεια τα ζητήματα των  σχολείων του Δήμου, με διάλογο όλων των επίσημων φορέων που προβλέπεται να συμμετέχουν, δηλαδή εκπροσώπων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Συλλόγων των εκπαιδευτικών και των γονιών.

Αν η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας λειτουργούσε θα μπορούσε:

 • Να συμβάλει στην αξιόπιστη και αντικειμενική καταγραφή των αναγκών ανά σχολική μονάδα, με ενεργοποίηση και των θεσμοθετημένων Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας.
 • Να διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή των κονδυλίων από τις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, όπως και της επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, αναλογικά με τον αριθμό των μαθητών, των τμημάτων, των αιθουσών και της παλαιότητας κάθε σχολείου.
 • Να μεριμνά για τις ανάγκες ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων και την ορθολογική χωροθέτησή τους στα όρια του Δήμου.

Αν η Δημοτική Επιτροπή λειτουργούσε θα είχαμε πιο αποτελεσματική συλλογική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, πιο ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης των προνηπίων, πιο έγκαιρη ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας σε θέματα καθαριότητας, ασφαλούς επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και κάλυψης των αναγκών της τηλεκπαίδευσης. Θα είμασταν σε θέση να επεξεργαστούμε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των σχολικών χώρων με  βάση τις πραγματικές ανάγκες, με λίγα λόγια θα είχαμε συνεργασία των φορέων της σχολικής κοινότητας με το Δήμο με καλύτερα αποτελέσματα για όλους.

Οι αρνητικές επιπτώσεις από την έλλειψη της Δ.Ε.Π. φαίνονται ιδιαίτερα στη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει σοβαρές παρατυπίες και παραλείψεις. Οι θέσεις και τα αιτήματα της εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων στην επιτροπή αγνοούνται, δεν πραγματοποιείται σωστή και έγκαιρη ενημέρωση, δεν υπάρχει διάλογος και οι αποφάσεις είναι προειλημμένες και αδιαφανείς, εκθέτοντας τα μέλη της.

Συγκεκριμένα:

 • Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων της επιτροπής είναι ελλιπείς, επιδέχονται ακυρότητας ή παραλείπονται τελείως.
 • Τα πρακτικά που δημοσιεύονται είναι ανακριβή, οι παρουσίες και απουσίες των μελών δεν καταγράφονται με ακρίβεια, οι αποφάσεις παρουσιάζονται εσφαλμένα ομόφωνες, παραποιώντας τις εκφρασμένες τοποθετήσεις και επιφυλάξεις της εκπροσώπου της Ένωσης και διορθώνονται κατόπιν οχλήσεων.
 • Ενημερωτικά στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη των αποφάσεων δεν δίνονται, παρά τα επίμονα αιτήματα και αυτά που δόθηκαν μετά από εισαγγελική παραγγελία Δημοτικής Συμβούλου είναι αποσπασματικά και δεν απαντούν στα ερωτήματα που τίθενται.
 • Δεν γνωστοποιούνται οι ανάγκες των σχολείων και τα κριτήρια της ιεράρχησης των αναγκών που καλούνται να καλύψουν.
 • Οι κατανομές των κονδυλίων στα σχολεία δε γνωστοποιούνταν ως τον Αυγουστο, παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματά μας, καθώς μόνο ο Πρόεδρος εξουσιοδοτούνταν να εισπράξει και να κατανείμει τα ποσά. Δημοσιεύτηκαν μόνο κατόπιν πιέσεων και συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου στις 7/7/2020 που θέσαμε το θέμα. Περιέχουν και αυτές λάθη και εσφαλμένα δεδομένα που δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των σχολείων και παρουσιάζουν χαρακτηριστικές αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους κατανομών.
 • Δεν διευκρινίζεται γιατί στον οικονομικό απολογισμό της Επιτροπής για το 2019 εμφανίζεται αδιάθετο ταμειακό απόθεμα ίσο περίπου με 20% των εσόδων, παρά τα ανεκπλήρωτα αιτήματα των σχολικών μονάδων, ενώ δεν είναι σαφές αν αξιοποιούνται τα έσοδα από άλλες πηγές, όπως τα κυλικεία και οι φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ.
 • Συνοπτικά δεν τηρούνται όλες οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων και έτσι εκτίθενται όλα τα μέλη της επιτροπής που τις συνυπογράφουν. 

Αναμφίβολα κατανοούμε το δύσκολο έργο της Σχολικής Επιτροπής και τους οικονομικούς περιορισμούς. Ωστόσο, το έργο αυτό γίνεται ακόμη δυσκολότερο και αναποτελεσματικό αν τα μέλη της δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να εισηγηθούν και να υποστηρίξουν προτάσεις, αν δεν αξιοποιούνται όλες οι απόψεις, αν δε γίνεται διάλογος, αν λειτουργεί συγκεντρωτικά και δεν τηρούνται οι βασικοί όροι της δημοκρατικής και σύννομης λειτουργίας της.

Η Ένωση Γονέων από την πλευρά της θέλοντας να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων από τη δημοτική αρχή από την αρχή της θητείας της έχει καταθέσει:

 1. Αίτημα προς το Δήμο για συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στις 3/12/2019. Δεν απαντήθηκε ποτέ.
 2. Αίτημα για λήψη απόφασης συγκρότησης της Δ.Ε.Π από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 7/7/2020 με συλλογή υπογραφών γονιών. Η εισήγηση του Δημάρχου ισχυρίστηκε ανακριβώς ότι η Δ.Ε.Π. έχει χάσει τις αρμοδιότητές και το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία απέφυγε να λάβει σχετική απόφαση για το θέμα.
 3. Συλλογικό αίτημα συγκρότησης της Δ.Ε.Π μαζί με τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ε’ ΕΛΜΕ και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» στις 4/11/2020. Δεν απαντήθηκε ποτέ. Το δεύτερο αυτό αίτημα κατατέθηκε μετά από σειρά επιστολών του Υπουργείου Εσωτερικών στις 11/8/2020 , που απαντούν σε ερώτημα Δημοτικού Συμβούλου, διευκρινίζοντας ότι η διάταξη για τη λειτουργία της ΔΕΠ δεν έχει καταργηθεί ούτε αντικατασταθεί, είναι υποχρεωτική για όλους τους δήμους και δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου η συγκρότησή της. Οι επιστολές αυτές αγνοήθηκαν. Ομοίως αγνοήθηκαν οι επιστολές του Υπουργείου Παιδείας στις 23/12/2020 προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για να μεριμνήσουν ώστε να οριστούν Διευθυντές σχολείων της ανάλογης βαθμίδας εκπαίδευσης ως μέλη της εν λόγω επιτροπής.
 4. Αίτημα για τηλεδιάσκεψη της Δημοτικής αρχής με τη συμμετοχή όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας στις 4/12/2020 με θέμα τη συζήτηση των προβλημάτων που ανέκυψαν στη διάρκεια της πανδημίας, προκειμένου να εκτιμηθεί η έκτασή τους και να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις. Δεν απαντήθηκε ποτέ.

Η Ένωση Γονέων δεν κατανοεί την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να αγνοεί τα αιτήματα συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας από γονείς, εκπαιδευτικούς, δημοτικούς συμβούλους και παρά την υποχρεωτικότητά της, σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις  των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή στερεί από την εκπαιδευτική κοινότητα το θεσμικό δικαίωμά της να συνέρχεται, να συζητά και να προτείνει λύσεις που θα βελτιώνουν τη λειτουργία των σχολείων.

Παράλληλα η συστηματική αγνόηση των προσκλήσεων και αιτημάτων μας για συνεργασία προσβάλλει στο όνομα του συλλογικού μας οργάνου όλους τους γονείς, θίγει τις δημοκρατικές αξίες μας και καταδεικνύει τον αδιάλλακτο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ενεργοί πολίτες από τη δημοτική αρχή, όταν θέλουν να έχουν μια ουσιαστική παρουσία, προάγοντας τα συμφέροντα της σχολικής κοινότητας.

Από τη θέση αυτή, σας καλούμε για μια ακόμη φορά να τηρήσετε τους προβλεπόμενους όρους λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής γιατί το έργο της είναι κρίσιμο και να συγκροτήσετε άμεσα τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, όπως προβλέπει ο νόμος και επιβάλλουν οι προκλήσεις ιδιαίτερα αυτής της σχολικής χρονιάς.

Print Friendly, PDF & Email
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.