Εκλογικές Διαδικασίες

1.Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας ( Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ), είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.

2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι:

– Το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του.

– Στις Γεν. Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπει ο νόμος.

Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή εκπαιδευτικός, φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ. των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωματείου. Για το σκοπό αυτό ο Δ/ντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

Διαδικασία ψηφοφορίας -Ανακήρυξη υποψηφίων-Αποτελέσματα εκλογών

Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν.

Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, το Δ.Σ. θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά ο σύλλογος δεν συμμετέχει στη Σχολική Επιτροπή και στο Σχολικό Συμβούλιο, ούτε εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη των εκλογών, για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εντός των νομίμων προθεσμιών.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γ.Σ., μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων.

– Kαθορίζει το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον κατά την διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη.

– Kαθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο Δ.Σ., διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός, με το εκλογικό μέτρο.

– Mεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.

– Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν, καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

– Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

– Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό, από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.

Εκλογές Aνάδειξης Εκπροσώπων

Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από επικυρωμένο απόσπασμα της Γ.Σ., αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων. Σε αυτά θα αναφέρονται τα ονόματα αυτών που ψήφισαν, με την υπογραφή ενός εκάστου και τα ονόματα αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι στα αντίστοιχα όργανα.

Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν παρόντα κατά την έναρξη των εργασιών της, τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν εκλεγεί.

Το Δ.Σ. ανακοινώνει επίσης στον οικείο Δήμαρχο τη σύνθεση του οργάνου και τον εκπρόσωπο της Ένωσης στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) με τον αντικαταστάτη του.

Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα του Δ.Σ. της Ένωσης στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων και ανακοινώνονται στον αρμόδιο Νομάρχη, ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας, ως προς την απαρτία της Γ.Σ. και τον αριθμό των εκπροσώπων.

Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν παρόντα κατά την έναρξη των εργασιών της, τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν εκλεγεί. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κάθε νομού, ανακοινώνει με τη σειρά εκλογής τους, τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της στη Συνομοσπονδία, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά από τα οποία προκύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.

Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη Γεν. Δ/ση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας, ως προς την απαρτία της Γ.Σ. και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει σχετικά την Συνομοσπονδία Γονέων. Επίσης κοινοποιούνται στον οικείο Νομάρχη, η σύνθεση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και το όνομα του εκπροσώπου της στην Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και το όνομα του αντικαταστάτη του.

– Οι εκλογές για την ανάδειξη κατά περίπτωση Δ.Σ. των Ενώσεων, των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας Γονέων, διενεργούνται μετά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 2621/98 για την ανάδειξη Δ.Σ. του αμέσως κατώτερου συλλογικού οργάνου.

– Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν συσταθεί σε σωματείο ο Σύλλογος, η Ένωση, η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία Γονέων, καλούνται σε Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση από τον οικείο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, Νομάρχη και Γενικό Δ/ντη Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Η Γενική αυτή Συνέλευση, έχει ως σκοπό τη σύσταση σωματείου και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. ή εκπροσώπων τους στα ανώτερα όργανα όπου απαιτείται.

Κωδικοποίηση λειτουργίας οργανώσεων γονέων

Εκλογικές διαδικασίες. Όλο το κείμενο (eklogikh diadikasia.pdf)

Φόρμα πρακτικού και κατάστασης ψηφισάντων για εκλογές σε συλλόγους γονέων. Αναλυτικά (praktiko-katast.psifisadon-Sillogon.doc)

Γνωμοδότηση για τις οργανώσεις γονέων από την ισχύ του ν.3852/2010.Αναλυτικά (gnomodotisi.pdf)

Για την τροποποίηση των καταστατικων. Αναλυτικά (tropop_katastatikon.pdf)

Για τη θητεία στα όργανα. Αναλυτικά (thiteia_melon_ds.pdf)

Για τις καταστάσεις γονέων-μαθητικού δυναμικού από τους διευθυντές (katast_eklogon_0.pdf)

Καταστατικό Συλλόγου γονέων. Αναλυτικά (katastsyllogou.doc)

Καταστατικό Ένωσης Συλλόγων γονέων. Αναλυτικά (katastenosis.doc)

Καταστασεις επικοινωνίας γονέων. Αναλυτικά (stoixeia_goneon.pdf)